۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند
به سایت منطقه ۳ شهرداری رشت خوش آمدید.
شفافیت مالی شهرداری در گرو  اجرای خزانه داری است 1399/10/09
شفافیت مالی شهرداری در گرو اجرای خزانه داری است

نظام حسابداری و گزارشگیری مالی در نهادهای بخش عمومی از جمله شهرداری ها بر مبنای پاسخگویی مستقرگردیده که در این میان مسئولیت پاسخگویی مدیران شهری در ارتباط به تحصیل منابع بر اساس قوانین و مقررات و مصرف آنها در محل های تعیین شده و ردیف های بودجه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو طراحی شیوه های لازم برای تجمیع منابع درآمدی و سایر منابع تامین اعتبار و مصرف آن ها در چارچوب بودجه مصوب و قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ها در کانون توجه نهادهای عمومی از قبیل شهرداری ها قرار گرفته است و وزارت کشور درراستای وظایف قانونی طبق مواد 42 و 41 آئین نامه مالی شهرداری ها ، اقدام به تدوین دستورالعمل خزانه داری و آئین نامه اجرایی آن در شهرداری ها نموده است.

 

بودجه شهرداری مهمترین سند سالانه در مقیاس شهر است که پس از تصویب برای اجرا به شهرداری ابلاغ می شود. شهروندان حق دارند بدانند که هرسال در راستای بودجه مصوب توسط شورا های چگونه از منابع آنها بصورت مستقیم ( عوارض ) و غیر مستقیم (منابع زمین های شهری ) برداشت شده و هزینه می شود و از آنجایی که شفافیت های مالی، قانون مداری، پاسخگویی، مشارکت طلبی جزء  اولویت های مدیریت جدید شهری می باشد خزانه داری در راستای ایفای وظایف ذاتی و قانونی خود، در مسیر تحقق این مهم گام برداشته تا یک نظام شفاف با انضباط مالی را در هزینه کرد وفق بودجه مصوب انجام دهد.

 

از مهمترین وظایف خزانه داری، ایجاد سازو کار لازم برای اعمال مدیریت صحیح  منابع مالی ، وجوه نقد در راستای بودجه مصوب ، مدیریت کنترل در دریافت و پرداختهای نقدی، حفظ و حراست از وجوه و اوراق بهادار و سایر دارایی های مالی، برنامه ریزی وامهای کوتاه مدت و بلند مدت، تهیه و تنظیم صورت جامع درآمد و هزینه ماهانه، شش ماهه، سالانه شهرداری جهت ارایه به شورای اسلامی شهر و سایر مبادی قانونی ذیصلاح را می توان نام برد.

 

با عنایت به مواد ذکر شده با اجرای خزانه داری، جریان وجوه نقد در شهرداری تغییر و کلیه پرداختیها بر اساس مصوبات کمیته تخصیص در راستای بودجه انجام می پذیرد تا رویکردهای سنتی در هزینه کرد منابع شهرداری جای خود را به مدیریت صحیح منابع دهد.

مصطفی رحیمی بیدرونی

سرپرست خزانه داری شهرداری رشت

 

تعداد بازدید: 486
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal